vyrub_stromov

Obec Paština Závada ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.10.2016 začala na základe žiadosti od: p. Marcely Deckej trvale bytom Paština Závada č. 3 konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich na pozemkoch parc. č. 2301, 2141, 1339/1, 2355, 2429, 2361, 2432, 2365 k. ú. Paština Závada z dôvodu údržby pozemkov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. a ich následne uvedenie do pôvodného stavu aký je deklarovaný na jednotlivých LV t. j. „využitie pozemku orná pôda“.


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznamenie_o_zacati_konania_na_vyrub_stromov.pdf
221.7 KiB
441 Downloads
Detaily
Oznámenie o začatí konania na výrub stromov
Oznámenie o začatí konania na výrub stromov
Oznamenie_o_zacati_konania_na_vyrub_stromov.docx
13.3 KiB
109 Downloads
Detaily