Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2021 (PIATOK) o 18:00 v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Prerokovanie zaradenia lokality Vŕšky a Uhlisko do SKUEV 3256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu
  5. Stanovisko obce Paština Závada k účasti na projekte – Žilina – európske hlavné mesto kultúry 2026
  6. Úprava rozpočtu obce Paština Závada č.1/2021.
  7. Diskusia / rôzne.
  8. Záver

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.09.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.09.2021
Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_17_09_2021.pdf
56.9 KiB
14 Downloads
Detaily