Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie,
 2. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa,
 3. Návrh a schválenie programu zasadnutia,
 4. Návrh a zvolenie zástupcu starostu obce Paština Závada,
 5. Návrh a schválenie úpravy rozpočtu na rok 2018 obce Paština Závada,
 6. Návrh a schválenie kúpy počítačovej zostavy,
 7. Schválenie VZN o miestnych daniach na rok 2019,
 8. Schválenie používania motorového vozidla na služobné cesty,
 9. Schválenie koeficientu na DDP,
 10. Schválenie rozpočtu obce Paština Závada na rok 2019 a predpoklad na roky 2020 a 2021,
 11. Schválenie právomoci starostu obce pri úprave rozpočtu,
 12. Návrh a schválenie Fašiangovej zábavy,
 13. Diskusia,
 14. Ukončenie, záver.

Ján Masný

starosta obce


 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.12.2018
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.12.2018
Pozvanka_OZ_10_12_2018.pdf
203.8 KiB
1 Downloads
Detaily