Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
 4. Správa o plnení úloh od posledného zasadnutia OZ.
 5. Návrh a schválenie úpravy rozpočtu č.1/2019 obce Paština Závada.
 6. Aktualizácia dokumentácie civilnej obrany a krízového riadenia obce Paština Závada.
 7. Informácia o predloženej správe o plnení úloh núdzového plánovania na úseku CO, KR a HM v obci Paština Závada.
 8. Návrh a schválenie osadenia dopravného zrkadla v obci Paština Závada.
 9. Návrh a schválenie vypracovania dokumentácie – pasportizácia cintorína obce Paština Závada.
 10. Návrh a schválenie Dodatku č.2 k cintorínskemu poriadku – poplatky na miestnom cintoríne v Paštinej Závade.
 11. Diskusia, rôzne.
 12. Ukončenie, záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ 25.09.2019
93.2 KiB
8 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.09.2019
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_25.9.2019.pdf
111.3 KiB
12 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 25.09.2019
Uznesenie OZ zo dňa 25.09.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_25.09.2019.pdf
116.1 KiB
9 Downloads
Detaily