znak_slovensko

Predseda národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil de ich konania na

sobotu 10. novembra 2018 – voľby sa konajú od 7.00h do 22.00h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva
hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslanca obecného zastupiteľstva môže volič v obci Paština Závada zakrúžkovať poradové číslo najviac piatich kandidátov.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


V obci Paština Závada je určený 1 volebný obvod s 1 volebným okrskom a volebná miestnosť je určená v priestoroch zasadačky obecného úradu v Paštinej Závade. Všetky potrebné tlačivá ku kandidatúre na starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva sú k dispozícii na webovej stránke obce, spolu so všetkými potrebnými informáciami resp. si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

V obci Paština Závada sa volí 1 starosta a 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce má Uznesením č.18/2018 schválený 6-hodinový pracovný úväzok, t.j. 75% v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018-2022.

Kandidátne listiny spolu so všetkými prílohami preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie pani Dana Randová počas úradných hodín na obecnom úrade. Posledným dňom na odovzdanie kandidátnej listiny je 11.september 2018 do polnoci. V tento deň sú úradnú hodiny na obecnom úrade do 15:00. Po úradných hodinách môžete kandidátne listiny odovzdať zapisovateľke na adrese:

Peklina 55, 013 41 Dolný Hričov, tel. 0907 861 073.

Všetky tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.

Informácie pre nezávislých kandidátov
Informácie pre nezávislých kandidátov
Informacie_nezavisly_kandidat_volby.pdf
162.9 KiB
34 Downloads
Detaily
Informácie pre politické strany
Informácie pre politické strany
Informacie_pre_politicke_strany_volby.pdf
126.6 KiB
21 Downloads
Detaily
Kandidátna listina - nezávislý kandidát - poslanec
Kandidátna listina - nezávislý kandidát - poslanec
Kandidatna_listina_nezavisly_kandidat_POSLANEC.pdf
91.4 KiB
24 Downloads
Detaily
Kandidátna listina - nezávislý kandidát - starosta
Kandidátna listina - nezávislý kandidát - starosta
Kandidatna_listina_nezavisly_kandidat_STAROSTA.pdf
89.1 KiB
55 Downloads
Detaily
Kandidátna listina politická strana - poslanec
Kandidátna listina politická strana - poslanec
Kandidatna_listina_strana_POSLANEC.pdf
92.9 KiB
41 Downloads
Detaily
Kandidátna listina politická strana - starosta
Kandidátna listina politická strana - starosta
Kandidatna_listina_strana_STAROSTA.pdf
88.9 KiB
46 Downloads
Detaily
Oznámenie o určení náhradníka - politická strana
Oznámenie o určení náhradníka - politická strana
Oznamenie_o_urceni_nahradnika_strana.pdf
92.1 KiB
43 Downloads
Detaily
Podpisová listina - nezávislý kandidát - poslanec
Podpisová listina - nezávislý kandidát - poslanec
Podpisova_listina_nezavisly_kandidat_POSLANEC.pdf
100.7 KiB
58 Downloads
Detaily
Podpisová listina - nezávislý kandidát - starosta
Podpisová listina - nezávislý kandidát - starosta
Podpisova_listina_nezavisly_kandidat_STAROSTA.pdf
97.3 KiB
75 Downloads
Detaily
Vyhlásenie kandidáta - politická strana - poslanec
Vyhlásenie kandidáta - politická strana - poslanec
Vyhlasenie_kandidata_strana_POSLANEC.pdf
98.5 KiB
55 Downloads
Detaily
Vyhlásenie kandidáta - politická strana - starosta
Vyhlásenie kandidáta - politická strana - starosta
Vyhlasenie_kandidata_strana_STAROSTA.pdf
100.6 KiB
52 Downloads
Detaily
Vyhlásenie nezávislého kandidáta
Vyhlásenie nezávislého kandidáta
Vyhlasenie_nezavisleho_kandidata.pdf
94.2 KiB
48 Downloads
Detaily
Vyhlásenie nezávislého kandidáta - starosta
Vyhlásenie nezávislého kandidáta - starosta
Vyhlasenie_nezavisleho_kandidata_STAROSTA.pdf
92.9 KiB
49 Downloads
Detaily
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - POSLANCI
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - POSLANCI
Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_POSLANCI.pdf
252.7 KiB
66 Downloads
Detaily
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - STAROSTA
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - STAROSTA
Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_STAROSTA.pdf
180.6 KiB
106 Downloads
Detaily
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY - Obec Paština Závada
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY - Obec Paština Závada
16-GDPR-Splnenie_informacnej_povinnosti-VOLBY-Obec_Pastina_Zavada.pdf
351.0 KiB
32 Downloads
Detaily
Informačná povinnosť 2018 - Obec Paština Závada
Informačná povinnosť 2018 - Obec Paština Závada
Informacna_povinnost-2018-Obec_Pastina_Zavada.pdf
440.9 KiB
21 Downloads
Detaily
Informačná povinnost 2018 - Obec Paština Závada - ZSČ
Informačná povinnost 2018 - Obec Paština Závada - ZSČ
Informacna_povinnost-2018-Obec_Pastina_Zavada-ZSC.pdf
832.6 KiB
32 Downloads
Detaily
Výsledky komunálnych volieb 2018 - Paština Závada
Výsledky komunálnych volieb 2018 - Paština Závada
Vysledky_volieb_Pastina_Zavada_2018.pdf
77.2 KiB
42 Downloads
Detaily