ORHaZZ  v  Žiline  v  súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a)  v  nadväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane  pred  požiarmi  v  znení neskorších   predpisov  a  s  §2  ods. 1   vyhlášky   Ministerstva  vnútra  SR  č. 121/2002 Z.z.  o   požiarnej   prevencii  v  znení   neskorších   predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od  18.3.2020  od 06:00 hod. do  odvolania!

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru - 2020
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru - 2020
Vyhlasenie_casu_so_zvysenym_nebezpecenstvom_vzniku_poziaru_2020.pdf
272.0 KiB
23 Downloads
Detaily