Oznam

Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade na základe uznesenia OZ č. 9/2019 zo dňa 27.03.2019 podľa § 18a) ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Paština Závada s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 2 hodiny týždenne a nástupom od 01.02.2020, ktorá sa uskutoční dňa 22.01.2020 o 17.00 hodine v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Paština Závada
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Paština Závada
Vyhlasenie_volby_hlavneho_kontrolora.pdf
200.4 KiB
25 Downloads
Details