Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2019 o 15.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie,
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia,
  3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa,
  4. Plnenie uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  5. Návrh a schválenie kúpnej zmluvy s pani Jozefou Jurčovou,
  6. Záverečný výrok audítora k hospodáreniu obce Paština Závada za rok 2018,
  7. Diskusia, rôzne,
  8. Ukončenie, záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ 26.6.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ 26.6.2019
Pozvanka_zasadnutie_OZ_26_6_2019.doc
31.5 KiB
21 Downloads
Details
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.6.2019
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_26_06_2019.pdf
207.7 KiB
13 Downloads
Details
Uznesenie OZ zo dňa 26.6.2019
Uznesenie OZ zo dňa 26.6.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_26_6_2019.pdf
270.9 KiB
10 Downloads
Details