Obec Paština Závada https://pastinazavada.sk oficiálna stránka obce Fri, 15 Nov 2019 10:53:26 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 Oznam o začatí konania https://pastinazavada.sk/blog/oznam-o-zacati-konania/ Fri, 15 Nov 2019 10:53:26 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=2174 Príspevok Oznam o začatí konania zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín
Oznamenie_o_zacati_konania_vo_veci_vydania_suhlasu_na_vyrub_krovin.pdf
142.5 KiB
10 Downloads
Detaily

Príspevok Oznam o začatí konania zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznam o voľnom pracovnom mieste https://pastinazavada.sk/blog/oznam-o-volnom-pracovnom-mieste/ Thu, 14 Nov 2019 06:10:43 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1657 Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade na základe uznesenia OZ č. 9/2019 zo dňa 27.03.2019 podľa § 18a) ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Paština Závada s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 2 hodiny […]

Príspevok Oznam o voľnom pracovnom mieste zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecné zastupiteľstvo v Paštinej Závade na základe uznesenia OZ č. 9/2019 zo dňa 27.03.2019 podľa § 18a) ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Paština Závada s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 2 hodiny týždenne a nástupom od 01.02.2020, ktorá sa uskutoční dňa 22.01.2020 o 17.00 hodine v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Paština Závada
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Paština Závada
Vyhlasenie_volby_hlavneho_kontrolora.pdf
200.4 KiB
1 Downloads
Detaily

Príspevok Oznam o voľnom pracovnom mieste zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 https://pastinazavada.sk/blog/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020/ Tue, 22 Oct 2019 05:37:31 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1987 Predseda NR SR rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 – voľby sa konajú od 7:00 do 22:00. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou […]

Príspevok Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Predseda NR SR rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 – voľby sa konajú od 7:00 do 22:00.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný – viď. INFORMÁCIA  PRE  VOLIČA

alebo

 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu – viď. HLASOVACÍ  PREUKAZ

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

HLASOVACÍ PREUKAZ

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky na mailovú adresu: obec@pastinazavada.sk
  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).
Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo na obecnom úrade v Paštinej Závade.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt  na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86   Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra SR na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája:

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra SR zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou Ministerstva vnútra SR ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
 • elektronicky na adresu obec@pastinazavada.sk tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na obecnom úrade v Paštinej Závade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie pri voľbe poštou

Vybrať jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

Prednostný hlas ….

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra SR a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ….

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra SR ako adresáta a adresa voliča ako  odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené Ministerstvu vnútra SR najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Ďalšie informácie získate na https://www.minv.sk/?volby-nrsr


Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan má trvalý pobyt v SR
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan má trvalý pobyt v SR
Ziadost_o_volbu_postou_pre_volby_do_NR_SR_obcan_ma_trvaly_pobyt_v_SR.docx
20.5 KiB
3 Downloads
Detaily
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan nemá trvalý pobyt v SR
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR - občan nemá trvalý pobyt v SR
Ziadost_o_volbu_postou_pre_volby_do_NR_SR_obcan_nema_trvaly_pobyt_v_SR.docx
20.7 KiB
3 Downloads
Detaily
Zverejnenie E-mailovej Adresy
Zverejnenie E-mailovej Adresy
Zverejnenie_e-mailovej_adresy.doc
24.5 KiB
20 Downloads
Detaily

Príspevok Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Parkovanie v obci https://pastinazavada.sk/blog/parkovanie-v-obci/ Thu, 17 Oct 2019 05:33:19 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1983 Obecný úrad v Paštinej Závade upozorňuje všetkých občanov a ich návštevy, aby pri parkovaní pred rodinnými domami brali ohľad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  V poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti na parkovanie osobných motorových vozidiel na ceste III. triedy resp. miestnych komunikáciách. Možnosť zastavenia a státia na ceste upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých […]

Príspevok Parkovanie v obci zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecný úrad v Paštinej Závade upozorňuje všetkých občanov a ich návštevy, aby pri parkovaní pred rodinnými domami brali ohľad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  V poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti na parkovanie osobných motorových vozidiel na ceste III. triedy resp. miestnych komunikáciách.

Možnosť zastavenia a státia na ceste upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Zastavenie a státie § 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Nakoľko cesta III. triedy v našej obci je úzka, vzťahuje sa na ňu zákaz státia v celej dĺžke,  obec preto nebude vyzývať správcu komunikácie na osadenie dopravného značenia, ktoré by len duplikovalo znenie zákona. Vyzývame preto občanov, ktorí svojim nezodpovedným konaním ohrozujú plynulosť cestnej premávky, aby parkovali svoje vozidlá na vlastných pozemkoch a využívali svoje dvory. Výzva sa týka obyvateľov v celej obci.

V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany vodičov motorových vozidiel odporúčame obyvateľom, aby sa pri zistení porušovania ustanovenia §23 ods. 1  zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorí svojím konaním bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a cesty III. triedy v obci iným osobám, priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru Žilina – okolie, Kysucká cesta 8212/16A, 010 01  Žilina – 0961 403 785, prípadne na linku 158.

Veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim postojom prispejete aj vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách v obci Paština Závada.

Ďakujeme za pochopenie.

Príspevok Parkovanie v obci zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti https://pastinazavada.sk/blog/zverejnenie-zameru-prevodu-nehnutelnosti/ Thu, 04 Apr 2019 06:52:37 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1546 Príspevok Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Príspevok Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu https://pastinazavada.sk/blog/zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu/ Mon, 12 Nov 2018 13:00:05 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1667 Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. „Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od […]

Príspevok Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia.

„Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce, teda občanov, viac triediť,“ vysvetlil minister Sólymos. „Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Je preto najvyšší čas to zmeniť,“ dodal. Cena za vývoz sa bude v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať.

Poplatky za skládkovanie odpadov

Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie odpadu sa skladá z dvoch častí:

 1. cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk,
 2. poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný zákonom č. 17/2004 Z.z..

Plánované zmeny sa budú týkať hlavne občanov, ktorí v konečnom dôsledku zvýšenú cenu zaplatia, lebo obec je v tomto prípade iba sprostredkovateľom medzi občanom a odvozcom odpadu, nakoľko obec nemôže mať z tejto činnosti zisk a všetky finančné prostriedky, ktoré získa od občanov musí vynaložiť  na odpadové hospodárstvo.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku:

 • skládkuje – 66%
 • spaľuje – 11%
 • len 23% sa recykluje či kompostuje.

Slovensko musí zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55% komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60%.

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t platné od 1.1.2019

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok za 1 tonu
2019 2020 2021
1 <10% 17,-€ 26,-€ 33,-€
2 10-20% 12,-€ 24,-€ 30,-€
3 20-30% 10,-€ 22,-€ 27,-€
4 30-40% 8,-€ 13,-€ 22,-€
5 40-50% 7,-€ 12,-€ 18,-€
6 50-60% 7,-€ 11,-€ 15,-€
7 >60% 7,-€ 8,-€ 11,-€

Doteraz naša obec platila firme T+T, a.s. Žilina 6.06€/t zmesového komunálneho aj objemného odpadu.

 

V Paštinej Závade sa odpad separuje na úrovni 12%

Poplatok za komunálny odpad bol doteraz na úrovni 19,-€/osoba/rok. Návrh na rok 2019 je 23,-€/osoba/rok. 

Je na každom z nás, ako sa postaví ku vzniknutej situácii, ale od 1.1.2019 bude platiť SEPARUJ VIAC = PLAŤ MENEJ!

Príspevok Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Spoločný stavebný úrad https://pastinazavada.sk/blog/spolocny-stavebny-urad/ Thu, 20 Sep 2018 07:27:52 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1651 Oznamujeme občanom, že Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, ktorý doteraz sídlil v budove polikliniky v Bytči na ulici Sidónie Sakalovej, bude presťahovaný do nových priestorov, a to na Námestie SR č. 5 v Bytči v podchode, ktorý sa nachádza medzi predajňou Fotolabu a stávkovou kanceláriou NIKÉ. Po vstupe do podchodu približne 10 […]

Príspevok Spoločný stavebný úrad zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Oznamujeme občanom, že Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, ktorý doteraz sídlil v budove polikliniky v Bytči na ulici Sidónie Sakalovej, bude presťahovaný do nových priestorov, a to na Námestie SR č. 5 v Bytči v podchode, ktorý sa nachádza medzi predajňou Fotolabu a stávkovou kanceláriou NIKÉ.

Stavebný úrad Bytča

Po vstupe do podchodu približne 10 metrov po ľavej strane sú vchodové dvere a na I. poschodí je nové sídlo stavebného úradu.

Z uvedeného dôvodu bude Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča ZATVORENÝ od 21. 9. 2018 do 30. 9. 2018.

Otvorený bude pre verejnosť od 1. 10. 2018 v zmysle platných stránkových hodín pre verejnosť. Žiadame občanov, žiadateľov o stavebné konania, aby v čo najväčšej miere v uvedenom čase obmedzili a nepodávali svoje žiadosti na Spoločný stavebný úrad v Bytči.

Príspevok Spoločný stavebný úrad zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 https://pastinazavada.sk/blog/volby-do-organov-samospravy-obci-2018/ Tue, 17 Jul 2018 08:35:26 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1637 Predseda národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil de ich konania na sobotu 10. novembra 2018 – voľby sa konajú od 7.00h do 22.00h. Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý […]

Príspevok Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Predseda národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil de ich konania na

sobotu 10. novembra 2018 – voľby sa konajú od 7.00h do 22.00h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva
hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslanca obecného zastupiteľstva môže volič v obci Paština Závada zakrúžkovať poradové číslo najviac piatich kandidátov.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


V obci Paština Závada je určený 1 volebný obvod s 1 volebným okrskom a volebná miestnosť je určená v priestoroch zasadačky obecného úradu v Paštinej Závade. Všetky potrebné tlačivá ku kandidatúre na starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva sú k dispozícii na webovej stránke obce, spolu so všetkými potrebnými informáciami resp. si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas úradných hodín.

V obci Paština Závada sa volí 1 starosta a 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce má Uznesením č.18/2018 schválený 6-hodinový pracovný úväzok, t.j. 75% v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018-2022.

Kandidátne listiny spolu so všetkými prílohami preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie pani Dana Randová počas úradných hodín na obecnom úrade. Posledným dňom na odovzdanie kandidátnej listiny je 11.september 2018 do polnoci. V tento deň sú úradnú hodiny na obecnom úrade do 15:00. Po úradných hodinách môžete kandidátne listiny odovzdať zapisovateľke na adrese:

Peklina 55, 013 41 Dolný Hričov, tel. 0907 861 073.

Všetky tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.

Príspevok Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Evidencia psov v obci Paština Závada https://pastinazavada.sk/blog/evidencia-psov-v-obci-pastina-zavada/ Mon, 12 Feb 2018 10:23:33 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1622 Obecný úrad v Paštinej Závade vedie evidenciu psov držaných na území obce Paština Závada v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Prihlásenie psa do evidencie Do evidencie musí byť prihlásený každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii […]

Príspevok Evidencia psov v obci Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Obecný úrad v Paštinej Závade vedie evidenciu psov držaných na území obce Paština Závada v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Prihlásenie psa do evidencie

Do evidencie musí byť prihlásený každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Priestupku sa dopustí držiteľ psa aj, keď neohlási Obecnému úradu, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo.
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť.

Evidenčná známka psa

Po zaevidovaní psa do evidencie je držiteľovi psa pridelená evidenčná známka. Evidenčná známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka pri strate a poškodení sa vydá za poplatok, ktorý schváli obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti držiteľa psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Daň za psa

Ak je pes starší ako 6 mesiacov držiteľ psa je povinný splniť si daňovú povinnosť k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti na predpísanom tlačive MF SR.

Odhlásenie psa z evidencie

Držiteľ psa, ak už psa nedrží na území obce je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť do evidencie psov.  Pri odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný vrátiť pridelenú evidenčnú známku.


 

Príspevok Evidencia psov v obci Paština Závada zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Zámer prenajať majetok obce – osobitný zreteľ https://pastinazavada.sk/blog/zamer-prenajat-majetok-obce-osobitny-zretel/ Tue, 02 May 2017 10:30:59 +0000 https://pastinazavada.sk/?p=1543 Príspevok Zámer prenajať majetok obce – osobitný zreteľ zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>
Príspevok Zámer prenajať majetok obce – osobitný zreteľ zobrazený najskôr Obec Paština Závada.

]]>