Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73ods. 1sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl.7ods. 3 a 4 “vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl.86 písm.n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Spôsob hlasovania

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia (Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky).

Všetky informácie k referendu sú zverejnené na:

  1. úradnej tabuli obce,
  2. na webovej stránke Ministerstva vnútra SR – https://www.minv.sk/?referendum
  3. na webovej stránke obce www.pastinazavada.sk.

V obci Paština Závada je určený 1 volebný okrsok s volebnou miestnosťou v zasadačke obecného úradu.

Za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie bola vymenovaná p. Dana Randová.

E-mailová adresa na:

  1. na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ktoré je možné doručiť do 24.11.2022,
  2. na podanie žiadosti o voľbu poštou, o ktorú môžete požiadať do 02.12.2022,
  3. na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, o ktorý môžete požiadať do 20.01.2022,

je 

obec@pastinazavada.sk

Dokumenty

TitleDescriptionSizeHitsDate addedDownload
Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda207.06 KB4516.11.2022 DownloadPreview

Pripomienky a návrhy