Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

ORHaZZ v Žiline v súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

dňom 06.08.2021 od 06:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 09.06.2021

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 05.08.2021

Pripomienky a návrhy