Postup pri umiestňovaní zomrelých do katafalku

Vzhľadom na to, že do katafalku je možnosť umiestniť aj zomrelých z iných obcí, obecné zastupiteľstvo schválilo, že prednosť majú vždy občania s trvalým pobytom na území obce Paština Závada.

Pri úmrtí treba vždy kontaktovať pracovníkov obecného úradu:

Tu vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie a pokyny, čo sa týka prevádzky zariadenia.

Poplatky schválené obecným zastupiteľstvom za použitie zariadenia:

  • pre občanov s trvalým pobytom v obci Paština Závada vo výške 5,- € (celý čas umiestnenie zomrelého),
  • pre záujemcov z iných obcí vo výšle 0.50,- € – každá začatá hodina.

O prevádzke zariadenia a jeho dezinfekcii sa vedie prevázková kniha.

Po skončení obradov pohrebu sú pozostalí povinní všetky priestory domu cirkevných obradov vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu. Dezinfekciu katafalku vykonávajú pracovníci obecného úradu. 

Pripomienky a návrhy