“Vakci Zuzka” v Dolnom Hričove

Pripomienky a návrhy