Identifikácia verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Paština Závada je  verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1), písm. b) zákona.

Názov:Obec Paština Závada
Sídlo:Obecný úrad Paština Závada 57, 013 41  Dolný Hričov
Zastúpený:Viera Hvizdáková – starosta obce
IČO:00648353
DIČ:2020618787
Bankové spojenie:Prima banka a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina
Číslo účtu:0356414001/5600
IBAN:SK58 5600 0000 0003 5641 4001

Kontakt:

Webová stránka: www.pastinazavada.sk
E-mail: podatelna@pastinazavada.sk
Tel.: +421 41 55 721 45
Fax: +421 41 55 721 45


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. št./2012

Obec Paština Závada týmto zverejňuje na svojom webovom sídle prehľad zákaziek s nízkou hodnotou za III.št./2012 nasledovne:

  1. hodnota zákazky:  7.400,-( Sedemtisíc štyristo EUR),
  2. predmet zákazky: Motorová striekačka s obsahom minimálne 1790 cm3, športový výfuk, obmedzovač otáčok, karburátor Weber, zábeh na motorovej brzde a protokol motorovej brzdy. Ojnice motora musia byť vysokej odolnosti, minimálne kované. Športový stator čerpadla musí byť z ušľachtilých zliatin. Športový rozvádzač vody bez viditeľných vonkajších úprav, osadený kovanými spojkami. Povrchová úprava v práškovej farbe, elektrické štartovanie
  3. identifikácia úspešného uchádzača: FLORIAN s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, zastúpený: Ing. Ľubomírom Vaňkom, konateľom

V Paštinej Závade 17.09.2012


Aktuálne výberové konania

Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predloženie ponuky
Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf
219.8 KiB
47 Downloads
Detaily