Cintorín obce

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní pohrebiska a pri užívaní hrobového miesta. Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Obec Paština Závada preto vyzýva občanov, ktorí majú záujem ďalej užívať hrobové miesta, aby si prišli na obecný úrad v Paštinej Závade uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Pre hrobové miesta existujúce k 31.12.2019 poskytne obec prechodné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, kedy si môžu nájomcovia uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Doteraz uzatvorené nájomné zmluvy sa týmto rušia. Pokiaľ nebude na existujúce hrobové miesto uzatvorená nájomná zmluva, to sa zruší a ponúkne inému záujemcovi. Pre občanov zosnulých od 1.1.2020 už bude potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a prechodné obdobie sa na nich nevzťahuje.

Dokumenty

TitleSizeHitsDate addedDownload
Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska105.03 KB13222.02.2022 DownloadPreview
Dodatok_c_2_k_Prevadzkovemu_poriadku_pohrebiska89.43 KB13222.02.2022 DownloadPreview

Pripomienky a návrhy