Zmeny v zbere a vývoze komunálneho odpadu

Komunálny odpad

Od 1.1.2024 obec Paština Závada prešla z množstvového zberu komunálneho odpadu na vážený zber. Každá zberná nádoba je vybavená čipom, ktorý je zaregistrovaný na majiteľa nehnuteľnosti.

Vývoz komunálneho odpadu prebieha v 2-týždňovom intervale.

Platobné výmery predstavujú zálohovú platbu a každoročne bude vykonané zúčtovanie preddavkovej platby. Keďže sa zmenil systém vývozu a každá domácnosť zaplatí len za váhu vlastného odpadu za domácnosť, nie je možné uplatniť zľavu z poplatku za niektorého člena v domácnosti, ktorý sa počas roka zdržiava mimo adresu svojho bydliska. Nie je doma, teda neprodukuje odpad, tým pádom sa nezvyšuje váha komunálneho odpadu jeho pričinením, a nie je preto dôvod na uplatnenie zľavy.

Zúčtovanie poplatku za komunálny odpad

1x za mesiac zašle spoločnosť T+T,a.s. na obec pasport s jednotlivými váhami pre domácnosti, na základe ktorých obec pripisuje váhu a manipulačný poplatok pre konkrétnu domácnosť. Obec pristúpi 1x do roka k zúčtovaniu. Zúčtovanie bude vždy k 31.októbru. Do 31.12. kalendárneho roka bude potrebné zaplatiť nedoplatok buď v hotovosti alebo na účet obce, alebo bude občanovi vrátený preplatok. Prosím Vás preto o nahlásenie čísla účtu na zaslanie preplatku za komunálny odpad.

Z čoho sa skladá poplatok za komunálny odpad?

Poplatok = nájomné za zbernú nádobu + poplatok za manipuláciu so zbernou nádobou + poplatok za uloženie odpadu + poplatok za váhu odpadu

Ako prebieha váženie odpadu pri vývoze?

Čip zo zbernej nádoby načíta automatická čítačka umiestnená na vývoznom vozidle. Zberná nádoba sa váži 2x, pred vysypaním a po vysypaní. Rozdiel týchto dvoch vážení je následne pripísaný majiteľovi zbernej nádoby. Teda ak ostane nejaký odpad prilepený na dne zbernej nádoby, tak táto váha nie je pripočítaná do vývozu. Ak má občan veľa zbernej nádoby aj ďalší odpad napríklad vo vreci, tak pracovník po vysypaní zbernej nádoby vloží tento odpad znova do zbernej nádoby, aby mohol byť pri vysypaní znova načítaný čip a váha pripísaná pôvodcovi odpadu.

Objemný odpad

Zmenou systému vývozu komunálneho odpadu vznikla otázka, čo s objemným odpadom a veľkokapacitným kontajnerom, ktorý bol občanom k dispozícii 2x do roka. Teraz by musela náklady za objemný odpad uhradiť obec alebo váhu rozdeliť rovným dielom na všetky zberné nádoby občanov. Keďže sa nám tento systém nezdal spravodlivý a za objemný odpad by museli naďalej platiť aj občania, ktorí  neprispeli k tvorbe objemného odpadu, tak obec Paština Závada uzatvorila zmluvu so spoločnosťou T+T,a.s. na využívanie ZBERNÉHO DVORA, ktorý je v Dolnom Hričove veľa čističky odpadových vôd.

Prevádzkovateľ bude preberať odpady od obyvateľov Paštinej Závady na základe trvalého pobytu kontrolou občianskych preukazov a prevzatím sprievodného lístka, ktorý si musia občania vyzdvihnúť na obecnom úrade ešte pred odovzdaním objemného odpadu. O sprievodný lístok môžete požiadať aj telefonicky 041/5572145 alebo e-mailom obec@pastinazavada.sk a bude im vhodený do poštovej schránky.

Obyvateľ obce uhradí platbu za zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa podľa platného Cenníka, resp. na základe faktúry, a to v prípade dovozu odpadu cez víkend.

Cenník je zverejnený na webovej stránke obce v sekcii → Pre občana → Odpadové hospodárstvo alebo si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade Paština Závada.

Prevádzka zberného dvora v pracovných dňoch v čase:

Pondelok – Piatok 07:00 – 15:00 hod, po dohode v Sobotu 8:00 – 13:00 hod.

Kontakt na zberňu odpadov: +421 41 724 67 49

Zber separovaných zložiek odpadu

V obci Paština Závada naďalej prebieha zber separovaných zložiek odpadu a to:

  1. elektro-odpad
  2. použitý jedlý rastlinný olej
  3. plasty
  4. papier
  5. kov
  6. tetrapaky
  7. sklo

Každá domácnosť má kompostér na biologický odpad z domácností a záhrad.

Pripomienky a návrhy