Urbárske pozemkové spoločenstvo

Kontakty

Urbárske pozemkové spoločenstvo Paština Závada
Paština Závada 57
013 41 Dolný Hričov
+421 907 724 329

Urbárske pozemkové spoločenstvo (UPS) je registrované v registri pozemkových spoločností na Obvodnom lesnom úrade v Žiline. UPS vzniklo 17.1.1993 za účelom hospodárenia, zveľadovania lesov a pastierkov v Paštinej Závade, a spravuje majetok o celkovej výmere 242.2852 Ha, ktorý je evidovaný na listoch vlastníctva:

v katastrálnom území Paština Závada.

Zloženie UPS

MenoFunkcia
Ing. Vojtech Deckýpredseda
Ing. Štefan Babušíkpodpredseda
Ing. Ján Ballayčlen
Ján Masnýčlen

Na kontrolu dodržiavania predpisov a hospodárenia má UPS vytvorenú dozornú radu v zložení:

MenoFunkcia
Vladimír Capandapredseda
Peter Ballayčlen
Milan Hvizdákčlen

UPS sa riadi schválenými stanovami a najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.

Stanovy UPS Paština Závada

Pripomienky a návrhy