Symboly obce

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Erb obce

Erb obce Paština Závada je popísaný nasledovne:

V červenom štíte na striebornej pažiti vztýčená zlatá líška so striebornou náprsenkou a koncom chvosta, sprevádzaná vpravo a vľavo dvoma striebornými vyrastajúcimi výhonkami, pravým vyšším. V zmysle heraldickej konvencie je možné striebornú zamieňať za bielu a zlatú za žltú farbu.

Erb obce Paština Závada

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas – povolenie starostky. Súhlas starostky sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Erb obce sa používa:

 1. na pečatidle obce,
 2. na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
 3. na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
 4. na označenie katastrálneho územia obce,
 5. v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
 6. na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce.

Vlajka obce

Vlajka obce Paština Závada je popísaná nasledovne:

Vlajka obce Paština Závada pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/6), žltej (1/6), bielej (1/6) a žltej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava obce

Zástava obce Paština Závada je popísaná nasledovne:

Zástava obce Paština Závada pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/6), žltej (1/6), bielej (1/6) a žltej (2/6). Pomer strán nie je záväzne stanovený, to znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástavu obce Paština Závada používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

 1. zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
 2. na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Pečať obce

Pečať obce Paština Závada je popísaná nasledovne:

Pečať obce Paština Závada je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom OBEC PAŠTINA ZÁVADA. Pečať má priemer 35 mm. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a overovanie podpisov a listín.

Používanie symbolov obce a záverečné ustanovenia

 1. Symboly obce sa používajú pri príležitostiach a podujatiach celoobecného výzamu, prípadne pri akciách, na ktorých sa obec podieľa ako účastník.
 2. Oprávnenými používať symboly obce sú len obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Akékoľvek iné osoby môžu použiť symboly obce len so súhlasom OZ alebo starostu obce.
 3. Zakazuje sa používať symboly obce pri iných príležitostiach, než na ktoré boli určené, znehodnocovať ich, poškodzovať a hanobiť ich.
 4. Za uloženie a ochranu symbolov obce pred ich zneužitím alebo odcudzením zodpovedá starosta obce.
 5. Porušením ustanovení tohto nariadenia sa občania dopúšťajú priestupku podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Priestupky budú postihované v zmysle citovaného zákona.
 6. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení poslanci OZ a pracovníci obecného úradu.

Pripomienky a návrhy