Súčasnosť obce

Obec má vlastnú samosprávu od 1.1.1991, kedy sa odčlenila od obce Dolný Hričov kde patrila pod spoločný Miestny národný výbor. Obec je administratívne začlenená do Žilinského okresu a Žilinského samosprávneho kraja. Leží na západnom okraji Žilinskej kotliny, v doline Závadského potoka, západná a južná časť chotára je v zlepencových Súľovských skalách.

O obci

Nadmorská výška stredu obce je 380m n. m., celková rozloha obce je 732,7948 Ha a hustota obyvateľstva je 35 obyvateľov na km2. Obec je vzdialená 16 km od Žiliny a 8 km od Bytče. Paština Závada je členom Mikroregiónu Hričov spolu s obcami Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky. Mikroregión Hričov je členom regiónu Beskydy.

Prírodný potenciál obce tvorí poľnohospodárska pôda, pasienky a značnú časť územia zaberajú lesy. V okolí obce je rozsiahly lesný fond, ktorý spravuje Urbárske pozemkové spoločenstvo, ktoré má cca 140 členov (väčšina má pôvod z obyvateľov obce). Časť obce sa nachádza v Chránenom krajinnom území Strážovské vrchy. Nachádza sa tu Chránené vtáčie územie a najmladšia lezecká oblasť na Slovensku „Lezecká oblasť Paština Závada“. Kvalita ovzdušia je v obci vynikajúca. Z obce je výborná naviazanosť na turistické chodníky na Roháče a Súľovské skaly, nie je zaťažená hlukom z dopravy ani nie je známe žiadne väčšie zdroje znečistenia ovzdušia. 

V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má dlhoročnú tradíciu, nachádza sa tu kultúrne stredisko so spoločenskou sálou, kuchynkou vybavenou jedálenským servisom pre 100 osôb, klubom pre deti a mládež.

Fakty

Obec je administratívne začlenená do Žilinského okresu a Žilinského samosprávneho kraja.

Obec Paština Závada je napojená na nadradenú komunikačnú sústavu (cesta I/18) cestou III/01885 v správe Žilinského samosprávneho kraja. Obec je vzdialená:

Hydrogeologické vrty

Obec má dobré hydrologické podmienky, ktoré tvoria Závadský potok a výdatné spodné vody. Závadský  potok je ľavostranný prítok Váhu, meria 7,8 km. Na území obce sa nachádzajú dva hydrogeologické vrhy ŽK 5 a HŽK 5, ktoré sú vlastníctvom obce. Vyviera tu jodovosiričitý prameň, voda z ktorého je vyhľadávaná návštevníkmi so širokého okolia a je výborná na podporu trávenia. V roku 2009 bola na týchto miestach vybudovaná oddychová zóna s posedením v krásnom prostredí.

Možnosti v obci

V roku 1993 bol postavený a vysvätený Dom cirkevných obradov, ktorý je zvláštny tým, že jeho výstavba od začatia po vysvätenie trvala 6 mesiacov. Nad obcou sa týči zvonica z 18. storočia, zvon ktorej v minulosti upozorňoval na nebezpečenstvá, zvolával na bohoslužby a za tie roky odprevadil na poslednej ceste mnoho spoluobčanov. Od roku 1993 je zvon elektrifikovaný a funkcia „obecného zvonára“ pomaly upadá do zabudnutia. V centre obce je kríž, ktorý dali postaviť rodáci z Paštinej Závady, ktorí odišli za prácou do Ameriky. Kríž je stredobodom centra obce, je mnohé roky udržiavaný a spolu s Domom cirkevných obradov a budovou obecného úradu tvoria dominantu obce. V obci funguje knižnica, ktorá má cca 4 000 knižničných jednotiek vo voľnom výbere. Pre verejnosť je otvorená každú stredu od 15.00 -17.00 hodiny. Obec nie je zriaďovateľom Materskej ani Základnej školy a deti navštevujú Materskú školu v Hričovskom Podhradí a Základnú školu v Dolnom Hričove.

Obec má obytný, rekreačný a poľnohospodársky charakter, pričom prevažná časť obyvateľov odchádza za prácou mimo sídla, hlavne do Bytče a Žiliny. Nenachádzajú sa tu žiadne výrobné podniky a preto je tu minimálna možnosť pracovných príležitostí. Napriek tomu je miera nezamestnanosti v porovnaní s priemerom v okrese výrazne nižšia. Tradíciu na území našej obce má farma oviec, ktorá patrí pod Poľnohospodárske družstvo Agrofin so sídlom v Dolnom Hričove. V roku 2009 bola skolaudovaná „Koliba“ kde si návštevníci obce, ale aj občania môžu zakúpiť tradičné ovčie výrobky ako ovčí syr, bryndzu, korbáčiky, žinčicu ale aj kravské mlieko.

Snahou samosprávy je neustály rozvoj a zveľaďovanie územia obce Paština Závada a udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.

V obci sa pravidelne uskutočňujú akcie Deň detí, Deň matiek, Deň otcov, stretnutie detí s Mikulášom, stavanie májov a vatra v predvečer 1. mája, fašiangové zvyky, uvítanie novonarodených detí, silvestrovský ples a májová zábava.

Výhodná poloha obce voči dôležitým mestám a hlavným dopravným trasám, blízkosť diaľničnej siete ako aj prírodné danosti, výborná poloha pre rozvoj turizmu predstavuje najväčší rozvojový potenciál obce a je rozhodujúcim východiskom pri návrhu jej rozvoja.

Pripomienky a návrhy