Starosta obce

Starosta obce Paština Závada

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu končí zložením sľubu zvoleného starostu. Spôsob volieb starostu obce upravuje osobitný predpis.

Funkcia starostu obce je nezlučiteľná:

Medzi funkcie starostu obce patrí:

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v admistratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje takéto uznesenie pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci spôsobom obvyklým a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

Starostovia obce Paština Závada

 • 1991 - 1994

  Štefan Hvizdák

  zvolený v priamych voľbách
 • 1995 - 1998

  Štefan Hvizdák

  zvolený v priamych voľbách
 • 1999 - 2002

  Štefan Hvizdák

  zvolený v priamych voľbách
 • 2003 - 2006

  Jozef Hudec

  zvolený v priamych voľbách
 • 2007 - 2010

  Viera Hvizdáková

  zvolená v priamych voľbách
 • 2011 - 2014

  Viera Hvizdáková

  zvolená v priamych voľbách
 • 2014 - 2018

  Viera Hvizdáková

  zvolená v priamych voľbách
 • 2018trvá

  Ján Masný

  zvolený v priamych voľbách

Pripomienky a návrhy