Skladba poplatku za komunálny odpad

Od 1.1.2024 sme obci Paština Závada zaviedli VÁŽENÝ  ZBER  KOMUNÁLNEHO  ODPADU. Všetky zberné nádoby sú začipované. Poplatok za komunálny odpad sa vyberá formou preddavkovej platby a v obci sú 2 druhy podľa veľkosti zbernej nádoby, a to 75,-€ za 120l zbernú nádobu alebo 120,-€ za 240l zbernú nádobu. Preddavková platba podlieha zúčtovaniu 1x za rok.

Mnohí sa pýtate, či je možné nejakým spôsobom ovplyvniť konečnú výšku poplatku za komunálny odpad. Ponúkame Vám teda vysvetlenie k jednotlivým položkám, z ktorých sa skladá poplatok za odpad.

Chceli by sme ešte dať do pozornosti, že z poplatku za komunálny odpad nemôže mať obec žiadny zisk a všetko čo vyberieme musíme použiť na úhradu za komunálny odpad.

Poplatok za komunálne odpady sa skladá z týchto poplatkov

 1. Pri 120l nádobe je to 0,96€/mesiac
 2. Pri 240l nádobe je to 1,32/mesiac

Tento poplatok sa nedá ovplyvniť, nakoľko občan má zbernú nádobu k dispozícii 12 mesiacov. Ale aj občan ktorý má 240l nádobu, sa môže rozhodnúť, že chce 120l nádobu alebo opačne.

Cena 0,09€/1kg bola stanovená obecným zastupiteľstvom na základe Všeobecne záväzného nariadenia.

Tento poplatok bude pri zúčtovaní prepočítaný podľa konečnej váhy za domácnosť. Dá sa ovplyvniť vlastným separovaním odpadu.

Príklad – váha odpadu za rok bola v domácnosti 350kg

Výpočet:

350kg x 0,09€ = 31,50€

Poplatok stanovený zákonom č.329/2018 –  cena za  tonu závisí  od miery separovania v celej obci. Pre rok 2024 je to 18,-€/tonu, lebo miera separovania v našej obci bola v predošlom roku na úrovni 44,45%.

Tento poplatok bude pri zúčtovaní prepočítaný podľa konečnej váhy za domácnosť. Dá sa ovplyvniť iba dôsledným separovaním odpadu všetkých občanov.

Príklad – váha odpadu za rok bola v domácnosti 350kg.

Výpočet:

350 : 1000 = 0,35

0,35 x 18,-€ = 6,30€ – konečný poplatok zahrnutý do zúčtovania

Poplatok určený zbernou spoločnosťou T+T, a.s.:

 1. pri 120l nádobe je to 1,14€ za 1 vývoz
 2. pri 240l nádobe je to 1,63€ za 1 vývoz

Tento poplatok sa dá ovplyvniť. Občan sa sám rozhodne, či využije možnosť vývozu odpadu každé 2 týždne, alebo zníži frekvenciu vývozu podľa vlastného uváženia.

Počet týždňov za rok 2024 je 52, keďže je vývoz každé 2 týždne, tak maximálny počet vývozov za rok 2024 je 26. Vlastným uvážením sa občan môže rozhodnúť, že mu stačí vývoz odpadu iba 1x za 4 týždne, a potom by bol počet vývozov iba 13.

Názorný príklad

1 domácnosť, ktorá má 120l nádobu, celková váha odpadu za rok 2024 bola 350kg a zbernú nádobu si nechal vyviezť 13x za rok.

 1. Nájomné
  • 12 mesiacov x 0,96€ = 11,52€
 2. Odvoz, úprava a zneškodnenie
  • 350kg x 0,09€ = 31,50€
 3. Uloženie odpadu
  • (350kg : 1000) x 18,-€ = 6,30€
 4. Manipulačný poplatok
  • 13 x 1,14€ = 14,82€

Súčet: 11,52€ + 31,50€  + 6,30€ + 14,82€ = 64,14€

Zúčtovanie:

Preddavková platba – 75,-€

Konečná cena – 64,14€

—————————————————–

75 – 64,14 = 10,86€  – výška preplatku

Obec je na základe vyúčtovania povinná vrátiť občanovi preplatok vo výške 9,72€.

Vyúčtovanie na základe takéhoto výpočtu obdrží každý platca za komunálny odpad.

Pripomienky a návrhy