História zvonice a zvona

Zvonica Paština Závada

Zvonica stojaca na miernom návrší nad obcou pochádza z 19. storočia.[1] Objekt sakrálneho charakteru je zaznačený už na historických mapách druhého vojenského mapovania (1806 – 1869).[2] Stĺporámovú konštrukciu zvonice pokrýva zvislý doskový obklad.[3] Základné debnenie zvonice je z vonkajšej strany zosilnené vodorovným latovaním. Drevenú konštrukciu pokrýva jednoduchá stanova strecha ukončená latinským krížom. Pôvodný zvon bol zo zvonice skonfiškovaný 23. októbra 1916 počas vojnových rekvirácií prvej svetovej vojny. Zvon mal hmotnosť 31 kg.[4] Nový zvon do zvonice zadovážili miestni občania v roku 1920. Posledným tradičným zvonárom bol pán Ján Krajčí. Zvon od 30. októbra 1998 poháňa elektromotor.[5]

Zvon

Zvon je zavesený medzi drevenými nosnými trámami na rovnom oceľovom závese.[6] Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvon obieha rastlinný ornamentálny pás. Ústredným výjavom zvonového drieku je figurálny plastický reliéf bližšie neidentifikovaného svätca.[7] Na náprotivnej strane vystupuje zo zvonového drieku dvojriadkový nápis: „OBETOVALI OBČANIA / Z P. ZAVADI V ROKU 1920.“. Prechod k úderovému vencu zvýrazňuje dvojica obiehajúcich vypuklých plastických liniek. Na venci sa nachádza kruhopis s informáciou o zvonolejárovi: LIALI BRT. FISCHER TRNAVE.. Zvon má lietajúce reverzné srdce.

Flip Box Image
O zvone
O zvone
Hmotnosť: ~ 30 kg
Priemer: cca 38 cm
Ladenie: des3
Lejár, rok uliatia: Bratia Fischer, Trnava, 1920
Zdroje

[1] HARMINC, Ivan: Súpis pamiatok na Slovensku K-P. Bratislava : Obzor, 1968. 582 s., s. 454.

[2] Second Military Survey. [online]. [citované 2016. 03. 07.]. Dostupné na internete: < http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?layers=osm%2C5%2C42&bbox=2073132.2481359632%2C6309684.245881434%2C2076189.7292673702%2C6311638.167416974>.

[3] Na východne orientovanej vnútornej stene je na debnení zaznačený dátum 15. 11. 1986 – mohlo by ísť o dátum výmeny doskového obkladu.

[4] Diecézny archív Nitra. Fond: Dolný archív. Acta. Rekvirovanie zvonov a organových píšťal (1915 – 1918). Sig. I/5 (D). Dolný Hričov. Za zvon mala byť vyplatená suma 124 korún (4 koruny za 1 kg), avšak ešte v roku 1923 bol zvon evidovaný ako nezaplatený. Cena za zvon predstavovala vtedajších 900 Kčs. Porov. MVSR ŠA Žilina, pob. Žilina, Fond: Okresný úrad vo Veľkej Bytči, šk. 43, 10 306, Vrátenie československého majetku zavlečeného za války do cudziny. Výkaz za války zrequirovaných a nezaplatených zvonov. Paština Závada – filiálka farnosti Dolný Hričov.

[5] HVIZDÁKOVÁ, Viera: O zvonici v Paštinej Závade. [Podľa informácií starostky obce Viery Hvizdákovej, 09. 06. 2017.]. V Kaplnke Svätej rodiny v Paštinej Závade (vysvätená 1993) sa nachádza len zvonček sakristiového typu s priemerom cca 16 cm. Používa sa pri pozdvihovaní.

[6] Pôvodný rovný liatinový záves „fischerovského typu“ bol zrejme odstránený v súvislosti s elektrifikáciou. Záves je uchovávaný vo zvonici.

[7] Do úvahy prichádza sv. Jozef a apoštol Pavol.

Pripomienky a návrhy