Hlavný kontrolór obce

Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra. Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov.

Kontrolóri obce

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra

Jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy je inštitút hlavného kontrolóra. Tento predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

Hlavný kontrolór nie je teda orgánom obce, ale je zákonom definovaný ako ostatný vedúci zamestnanec so zakotvením jeho práv a povinností v zákone č. 311/2001 Z. z. a zákona č. 552/2003 Z. z. Výkon práce hlavného kontrolóra sa považuje za prácu vo verejnom záujme so špecifickým postavením, kde nadriadený orgán je obecné zastupiteľstvo a pracovnoprávny vzťah je realizovaný zmluvne, a to pracovnou zmluvou prostredníctvom starostu obce.

§ 18 Hlavný kontrolór

(zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie:

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení nesk. predpisov,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú:

a. obecný úrad,

b. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1) sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov.

Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

* Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
* Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

(1) Hlavný kontrolór:

a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,

b. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,

f. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

Kontrolóri obce Paština Závada

 • 2020 - trváod 1.4.2020

  Ing. Katarína Jurčová

 • 2007 - 2019od 1.4.2007 do 31.3.2019

  Ľudmila Ďuriníková

 • 2003 - 2007od 1.4.2020

  Jozef Capanda

Pripomienky a návrhy