Obyvateľstvo

Obec Paština Závada z demografického hľadiska patrí medzi malé obce. 

V súčasnosti žije v obci Obec Paština Závada 257 obyvateľov – 121 mužov, 136 žien. december 2021

UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001ŠÚ 2021
Obyvateľstvo – počet233229216
muži – počet117111105
ženy – počet116118111

 

Z dlhodobého hľadiska obec zaznamenáva mierny počet nárastu obyvateľov a vzhľadom na polohu voči krajskému mestu Žilina a okresnému mestu Bytča predpokladáme, že trend mierneho nárastu bude pokračovať vďaka migrácii obyvateľstva z mestských do vidieckych sídiel.

Veková štruktúra obyvateľstva

Čo sa týka vekovej štruktúry obec sa vyznačuje nižším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku (0-14 rokov) a vyšším podielom v poproduktívnom veku ( ženy 55+ a muži 60 +). Vývoj v obci v porovnaní s celoslovenským priemerom je priaznivý.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Vzdelanostná štruktúra priamo ovplyvňuje možnosti jeho ekonomickej aktivity. Vzdelanostná úroveň v obci Paština Závada je v porovnaní s celoslovenskými ukazovateľmi nepriaznivá. V obci je vysoký podiel občanov so základným vzdelaním ( v roku 2001 až 31%) a veľmi nízky podiel s vysokoškolským vzdelaním (v roku 2001 len 1 %).

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva

Obec je národnostne a z hľadiska príslušnosti takmer jednoliata. Ku slovenskej národnosti sa hlási 100 % obyvateľov. Rímsko-katolícke farské spoločenstvo patrí k farskému úradu Dolný Hričov a hlásilo sa k nemu takmer 97 % obyvateľov.

Pripomienky a návrhy