Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Paština Závada je  verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1), písm. b) zákona.

Názov:Obec Paština Závada
Sídlo:Obecný úrad Paština Závada, 013 41  Dolný Hričov
Zastúpený:Ján Masný – starosta obce
IČO:00648353
DIČ:2020618787
Bankové spojenie:Prima banka a.s., Hoďžova 11, 010 11, Žilina
Číslo účtu:0356414001/5600
IBAN:SK58 5600 0000 0003 5641 4001

 

Kontakt

Obec Paština Závada
Paština Závada 57
013 41 Dolný Hričov
+421 41 55 721 45

Zverejnené výzvy

Pripomienky a návrhy