Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Paština Závada má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla (https://pastinazavada.sk) v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správa a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo (https://pastinazavada.sk) obce.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 31.03.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 31.03.2022

Spätná väzba a kontaktné informácie

Ak máte hocijaké otázky alebo pripomienky k prístupnosti webového sídla, neváhajte nás kontaktovať na adrese admin@pastinazavada.sk. Správcom webového sídla je Obec Paština Závada.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Pripomienky a návrhy