Poplatky za rybárske lístky

Rybárske lístky vydáva obec na základe žiadosti FO, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel.

Vybavuje: p. Randová

Potrebujete:

  • platný občiansky preukaz.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Poplatok:

týždenný rybársky lístok – 1.50,- €,

mesačný rybársky lístok – 3,- €,

ročný rybársky lístok – 7,- €,

trojročný rybársky lístok – 17,- €.

Od poplatku sú oslobodení:

  • osoby do 15 rokov,
  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
  • odborní zamestnanci rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
  • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady SR a vlády SR. 

Pripomienky a návrhy