História obce

Chotár obce Paština Závada bol pôvodne osídlený už v 7. a 8. storočí a stredoveká obec vznikla v prvej polovici 14. storočia. Jej zakladaciu listinu údajne vydal krajinský sudca Pavol v roku 1344, ktorej kópia je umiestnená na obecnom úrade.

Ďalšia hodnoverná písomná správa o obci je až z roku 1402. V tom čase obec patrila panstvu Hričov, neskôr v v bližšie neurčenom čase panstvu Bytča. Časť obce v neznámej dobe vlastnil rod Madočianskych. Obec sa v roku 1469 volala Zawadka, v roku 1598 Zawada, v roku 1808 Paučiná Závada. Názov Paština Závada sa používa od roku 1920.

Od roku 1598 máme k dispozícii iba údaje štatistického charakteru o počte domov a obyvateľov obce.V roku 1598 mala obec 1 mlyn a 15 domov, v roku 1784 mala 24 domov, 26 rodín a 137 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov a 239 obyvateľov. Miestny obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou na poliach, v lesoch a chovom dobytka. Obecný znak v pečatidle obce z 18.storočia symbolizuje lesné bohatstvo chotára.

V roku 1960 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo a tento poľnohospodársky charakter si obec zachovala dodnes. Kataster obce má rozlohu 742 Ha a v juhozápadnej časti sa tiahne súvislý les.

Do roku 1991 bola obec súčasťou Miestneho národného výboru v Dolnom Hričove. Od 1.1.1991 má obec svoju vlastnú samosprávu.

Počet obyvateľov sa v posledných rokoch mierne zvyšuje nakoľko obec sa svojou polohou v pokojnej a čistej prírode stáva prijateľnou pre mladých ľudí, ktorí už neodchádzajú tak ako v minulosti do okolitých miest.

Obec Paština Závada síce patrí k najmenším obciam v okrese Žilina, no väčšina našich obyvateľov by nemenila s obyvateľmi veľkých obcí či miest.

Historické fotografie

História obecnej školy

Prvé počiatky školy v obci Paština Závada podľa slov pamätníkov a kroník siahajú do roku 1850.

Ako prvý učiteľ sa spomína roľník Jakub Habáň z Paštinej Závady. Nevedel čítať ani písať, učil len modlitbu a učebňou bola izba vtedajšieho domu č.26.

Po ňom sa ujal učenia Jozef Habo tiež roľník. Pamätníci hovorili, že sa vedel podpísať a napísať meno obce. Vyučoval tiež v dome, ktorý v tom čase patril Jozefovi Mikovi. Potom nastúpil ako učiteľ Ondrej Krajčí, ktorý od svojich predchodcov vynikal znalosťou písma a čítania. V tejto dobe sa vyučovalo len počas zimy a učebné pomôcky neboli žiadne.

Keď potreba vzdelávania rástla rozhodli sa občania Paštinej Závady postaviť drevenú školu. Stalo sa tak za richtára Juraja Rašovca. Keďže obec nevládala školu vydržiavať „priškolili“ sa v tejto dobe k obci Paština Závada obce Peklina a Hričovské Podhradie, ktoré dali Paštinej Závade za zhotovenú stavbu po 100 zlatých. Za tieto peniaze bolo nakúpené vnútorné zariadenie.

Prvým učiteľom v tejto škole bol Jozef Vančík zo Žiliny. Keďže drevená škola časom schátrala vynorila sa otázka poštátnenia školy a z podnetu bývalej uhorskej vlády došlo k stavbe kamennej školy v rokoch 1912 a 1913. V novej škole v roku 1913 začína učiť Pritz Franciska, po nej nastupuje Karolina Ballay a Ivanyi Honz. Všetci traja vyučujú výhradne v maďarčine.

Do roku 1924 sa ešte vystriedali viacerí učitelia, ale v tomto roku nastupuje učiteľ Jozef Holčák z Moravy, ktorý odišiel 31.8. 1934 na vlastnú žiadosť. Tento a po ňom pokračujú mnohí ďaľší v písaní školskej kroniky, ktorá sa zachovala až do roku 1976, kedy bola činnosť školy v obci Paština Závada ukončená.

Zisťovaním v kronike sme natrafili na mnohé zaujímavé, ale aj úsmevné správy:

Školský rok 1931/32 sa začal dňa 1.septembra so 67 žiakmi v I. a so 43 žiakmi v II.triede. Z bývalých učiteľov zostáva Jozef Holčák (učí v I. triede) a za učiteľku ženských ručných prác je navrhnutá opätne Anna Holčáková. Novo nastupuje Ladislav Nemec, rodák z Pavlova v okrese humpoleckom. Učil pred tým V Dolnom Hlbokom. Nastúpil čo výpomocný učiteľ, vykonal však ešte behom septembra skúšku učiteľskej dospelosti a stanovený bol učiteľským čakateľom. Má pridelenú II.triedu.

V októbri prichádza Anton Posluch, kaplan, rodák z Vysokej nad Kysucou, ktorý nastúpil ako kaplan v Dolnom Hričove. Vyučuje náboženstvo. Dňa 13.októbra prehliadol tunajšie deti obvodný lekár Dr.Štefan Skotnický a konštatoval 1 prípad trachómu. Ináč zdravotný stav žiactva uznal za uspokojivý.

Dňa 28.októbra bola školská slávnosť z príležitosti štátneho sviatku v obvyklom rámci. Deti recitovali 16 básní, spievané boli okrem čs.hymny aj iné vlastenecké piesne. Zima 1931/32 minula bez väčších účinkov na zdravie detí a jejich školskú dochádzku. Táto bola celkom normálna. Dňa 27.apríla navštívil našu školu školský inšpektor Emil Pavlák. Po prehliadke školy a po vyučovaní v oboch triedach podával obom učiteľom pokyny administratívno-pedagogické. Nariadil založiť rodičovské združenie a dať natrieť školské lavice.

Dňa 4.júna bola prehliadka detí obv.lekárom a súčasne bolo prevedené štepenie detí 1. ročných, 7. a 14. ročných. Pred skončením školského roku bol s deťmi vykonaný výlet (23.júna). So žiakmi I.triedy na „Rôsoviny“ s deťmi II.triedy na Manín. Školský rok zakončený bol 28.júna“.

Posledným školským rokom kedy fungovala škola v obci Paština Závada bol školský rok 1975/1976. Škola bola jednotriedna s tromi ročníkmi. Žiaci vyšších ročníkov navštevovali školu v Dolnom Hričove už aj predtým v minulosti.

Škola v súčasnosti

V dnešnej dobe v obci škola nie je. Deti navštevujú Materskú školu v Hričovskom Podhradí a Základnú školu P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove.

Pripomienky a návrhy