Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov – pri ochorení COVID – 19

Oprávnený volič je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným
voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti môže požiadať o  špeciálny spôsob hlasovania.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

Prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania je možné telefonicky nahlásiť od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v obci Paština Závada:

Tel.: +421 41 55 721 45 M.t.: +421 907 861 073 Náplň práce: Správa na

Zobraziť

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK svoje osobné údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko
  2. rodné číslo
  3. adresa trvalého pobytu
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálny spôsob hlasovania
  5. telefonický kontakt

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Pripomienky a návrhy