Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám – upozornenie

Podľa §3 ods.1 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Za porušenie povinnosti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu môže byť fyzickej osobe v priestupkovom konaní uložená pokuta do výšky 332,-€. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť za uvedený správny delikt uložená pokuta od 166,-€ až do 33.194,-€.

Vlastníci zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky!

V záujme zabezpečenia ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov proti burinám, ako aj za účelom zintenzívnenia ochrany poľnohospodárskej pôdy, upozorňujeme Vás na povinnosť likvidácie burín vyplývajúcu zo zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zanedbávanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu má každoročne za následok vznik veľkých škôd na kvalite pôdy a zberaných plodín, ohrozuje ekologickú stabilitu územia a funkčnej spätosti prírodných procesov v krajinnom prostredí, ako aj narúša estetický vzhľad krajiny.

Preto žiadame všetkých majiteľov, nájomcov alebo správcov poľnohospodárskej pôdy o plnenie úloh vyplývajúcich z citovaných zákonov. 

 

Pripomienky a návrhy