Evidencia psov v obci Paština Závada

Obecný úrad v Paštinej Závade vedie evidenciu psov držaných na území obce Paština Závada v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Prihlásenie psa do evidencie

Do evidencie musí byť prihlásený každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Priestupku sa dopustí držiteľ psa aj, keď neohlási Obecnému úradu, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo.
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť.

Evidenčná známka psa

Po zaevidovaní psa do evidencie je držiteľovi psa pridelená evidenčná známka. Evidenčná známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka pri strate a poškodení sa vydá za poplatok, ktorý schváli obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti držiteľa psa. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Daň za psa

Ak je pes starší ako 6 mesiacov držiteľ psa je povinný splniť si daňovú povinnosť k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti na predpísanom tlačive MF SR.

Odhlásenie psa z evidencie

Držiteľ psa, ak už psa nedrží na území obce je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť do evidencie psov.  Pri odhlásení psa z evidencie je držiteľ psa povinný vrátiť pridelenú evidenčnú známku. 

Oslobodenie od dane za psa

Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

  1. chovaný na vedecké a výskumné účely,
  2. umiestnený v útulku zvierat,
  3. pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – asistenčný pes.
Prihlásenie psa do evidencie obce Paština Závada

Veterinárna starostlivosť

OKREM:

 

Reťaze sú zakázané

Pripomienky a návrhy