Zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu

Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia.

“Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce, teda občanov, viac triediť,” vysvetlil minister Sólymos. „Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Je preto najvyšší čas to zmeniť,“ dodal. Cena za vývoz sa bude v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať.

Poplatky za skládkovanie odpadov

Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie odpadu sa skladá z dvoch častí:

  1. cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk,
  2. poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov, ktorý vyberá tiež prevádzkovateľ skládky, no odovzdáva ho obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Tento poplatok je daný zákonom č. 17/2004 Z.z..

Plánované zmeny sa budú týkať hlavne občanov, ktorí v konečnom dôsledku zvýšenú cenu zaplatia, lebo obec je v tomto prípade iba sprostredkovateľom medzi občanom a odvozcom odpadu, nakoľko obec nemôže mať z tejto činnosti zisk a všetky finančné prostriedky, ktoré získa od občanov musí vynaložiť  na odpadové hospodárstvo.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku:

  • skládkuje – 66%
  • spaľuje – 11%
  • len 23% sa recykluje či kompostuje.

Slovensko musí zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55% komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60%.

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov €/t platné od 1.1.2019

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok za 1 tonu
2019 2020 2021
1 <10% 17,-€ 26,-€ 33,-€
2 10-20% 12,-€ 24,-€ 30,-€
3 20-30% 10,-€ 22,-€ 27,-€
4 30-40% 8,-€ 13,-€ 22,-€
5 40-50% 7,-€ 12,-€ 18,-€
6 50-60% 7,-€ 11,-€ 15,-€
7 >60% 7,-€ 8,-€ 11,-€

Doteraz naša obec platila firme T+T, a.s. Žilina 6.06€/t zmesového komunálneho aj objemného odpadu.

V Paštinej Závade sa odpad separuje na úrovni 12%

Poplatok za komunálny odpad bol doteraz na úrovni 19,-€/osoba/rok. Návrh na rok 2019 je 23,-€/osoba/rok. 

Je na každom z nás, ako sa postaví ku vzniknutej situácii, ale od 1.1.2019 bude platiť SEPARUJ VIAC = PLAŤ MENEJ!

Pripomienky a návrhy