Súčasnosť DHZ v Paštinej Závade

V roku 2007 prebehla reorganizácia dobrovoľného hasičského zboru a vytvorilo sa nové hasičské družstvo, ktoré tvoria mladý chalani z obce.

0+

počet členov DHZ

Mladí členovia berú hasičstvo nie ako povinnosť, ale záľubu a tomu zodpovedá aj účasť na okrskových a pohárových športových súťažiach, ktorá od určitej doby dosť stagnovala.

Okrem súťaží sa činnosť hasičského zboru orientuje na oblasti, ktoré vyplývajú z jej poslania. Dobrovoľní hasiči vykonávajú v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi, preventívne požiarne prehliadky v rodinných domoch a podnikateľských subjektoch v obci Paština Závada, starajú sa o dobrý stav požiarnej techniky, vykonávajú jej pravidelnú kontrolu, údržbu a opravy.

V posledných rokoch sa zvýšila činnosť DHZ aj v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Členovia hasičského zboru sú tí, ktorí neúnavne a ochotne pomáhajú v obci pri všetkých brigádach. Vo veľkej miere pomohli a podiel ich práce vidieť hlavne na oddychovej zóne v Jašterovej, kde odpracovali množstvo brigádnických hodín. Ich nemalou zásluhou je aj to, že máme zrekonštruovaný kultúrny dom a sociálne zariadenia, kde sa taktiež zúčastňovali brigád v hojnom počte. V roku 2010 to boli zas hasiči, ktorí pomáhali budovať detské ihrisko pre našich najmenších. Mladí chalani sú hlavnými aktérmi organizovania fašiang v obci a je veľmi chvály hodné, že sa pokúšajú získať financie aj účasťou na rôznych brigádach.

Činnosť DHZ v Paštinej Závade momentálne riadi výbor v tomto zložení:

MenoFunkcia
Martin Capandapredseda
Milan Hvizdáktajomník
Juraj Randaveliteľ
Vladimír Babušík, Ján Mihálekstrojník
Ing. Štefan Babušíkpokladník
Jaroslav Hvizdákpreventivár

Technická výzbroj a výstroj DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Paština Závada má vo svojom vlastníctve:

Zásahová činnosť DHZ

Členovia dobrovoľného hasičského zboru zasahovali mnoho krát, zachránili veľké hodnoty, či už na majetkoch obyvateľov obce alebo spoločnosti. Nakoľko sa z minulosti nezachovali žiadne štatistiky zásahov spomenieme len niektoré z blízkej minulosti:

Športová činnosť DHZ

V minulosti, ale aj teraz sa členovia DHZ zúčastňovali a zúčastňujú súťaží, či už okrskových, alebo rôznych pohárových súťaží, ktoré organizujú jednotlivé obce. Požiarne mužstvo z našej obce sa umiestňovalo na týchto súťažiach na popredných miestach v niektorých rokoch aj v rámci okrsku. Dôkazom sú rôzne trofeje a poháre, ktoré zdobia pracovňu starostky obce na obecnom úrade.

V roku 2010 sa po dohode všetkých starostov a predsedov DHZ z obcí nášho okrsku č.1 obnovila tradícia organizovania súťaže v požiarnom útoku „O putovný pohár starostu obce“. Prvým organizátorom v roku 2010 bola obec Dolný Hričov, kde sa naše družstvo DHZ umiestnilo na III. mieste. V roku 2011 sa súťaž uskutočnila v obci Hričovské Podhradie a v roku 2012 sme boli organizátorom súťaže my. V týchto obidvoch súťažiach sa naši hasiči umiestnili na peknom III.mieste. Následne podľa dohody starostov obcí by sa mala súťaž postupne konať v ďalších obciach okrsku č. 1.

DHZ Paština Závada momentálne kráča po dobrej a pevnej ceste len ju treba ďalej udržiavať a zveľaďovať aspoň tak ako doteraz.

Pripomienky a návrhy