Zápis detí do MŠ Hričovské Podhradie

Vážení rodičia /zákonní zástupcovia/,

riaditeľka Materskej školy po dohode so zdriaďovateľom – obec Hričovské Podhradie podľa Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca 2020 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Hričovské Podhradie na školský rok 2020/2021 je

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

si rodičia /zákonní zástupcovia/ nájdu na webovej stránke obce, alebo si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Vypísanú žiadosť bez lekárskeho potvrdenia môže zákonný zástupca:

  • poslať na adresu: Materská škola, Hričovské Podhradie č. 98, 013 41  Dolný Hričov,
  • poslať elektronicky na adresu: mshricovskepodhradie@azet.sk,
  • odovzdať osobne na obecnom úrade Hričovské Podhradie do 31. mája 2020.

Informácie na t.č.: +421 911 295 944 

Iveta Jančušková

Riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Pripomienky a návrhy