Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

ORHaZZ v Žiline v súlade s §4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na §21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od  10.6.2021  od 06:00 hod. do  odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Pripomienky a návrhy